iTunes 概念设计
Sketch

iTunes 概念设计

iTunes 概念设计,内容包含左侧菜单栏,右侧音乐合集,顶部搜索栏,底部播放控制按钮组,完...
MacOS ui样式库
Sketch

MacOS ui样式库

提供MacOS ui样式库,主色调为蓝色,内容包括输入框、下拉选择器、按钮、滑块、弹出提示,...
加载更多